วัตถุประสงค์

ความหมายโลโก้สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นรูปมือประสานกันบนฐานมีรูปใบไม้ล้อมรอบและ

เป็นสีเขียว ซึ่งมีความหมายว่า ความร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

  ให้มีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

เหมือนหมู่ไม้นานาพันธ์ที่ช่วยจรรโลงสังคมโลกให้มี

ความสงบสุขร่มเย็นบนฐานที่เข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ

1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน