วัตถุประสงค์

ความหมายโลโก้สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เป็นรูปมือประสานกันบนฐานมีรูปใบไม้ล้อมรอบและ

เป็นสีเขียว ซึ่งมีความหมายว่า ความร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

  ให้มีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

เหมือนหมู่ไม้นานาพันธ์ที่ช่วยจรรโลงสังคมโลกให้มี

ความสงบสุขร่มเย็นบนฐานที่เข้มแข็งของชุมชน