พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการของสมาคมฯ

ด้วยวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ  พื้นที่ดำเนินงานโครงการจะกระจายตามข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่มีความพร้อมจะพัฒนากระบวนการทำงานที่มุ่งเน้น การประสานและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ในช่วงปี 2562-2563

ทางสมาคมฯ ได้มีงานกระจายในพื้นที่ 6 เขตสุขภาพ จำนวน 21 จังหวัด 49 อำเภอ 153 ตำบล และอีก 5 สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายจะเน้นกลุ่มวัยทำงาน ตั้งแต่อายุ 15 -70 ปี (รวมผู้สูงอายุที่ยังทำงานได้) โดยการพิจารณาพื้นที่จะใช้อำเภอเป็นฐาน เนื่องด้วยมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ที่ทำหน้าที่ทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วน  เชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติ  และสามารถพัฒนานโยบายระดับพื้นที่โดยใช้ฐานหรือกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ซึ่งมีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ฝ่ายปกครองคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครชุมชนต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย  โดยเริ่มพัฒนาให้เกิดรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบในช่วงแรกเพื่อการขยายฐานการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยอิงตามหลักเกณฑ์ที่ทางพื้นที่ได้กำหนดร่วมกัน ดังนี้