ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

สื่อไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

1. ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ปี 2555 มีดังนี้ 

    1.1 ภาพรวมการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพฯ

    1.2 ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ฯ

    1.3 ความเสี่ยงจากฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ฯ 

    1.4 ความเสี่ยงจากการสัมผัสและใช้สารเคมีฯ  

 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ปี 2555

    2.1 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

     2.2 สร้างนำซ่อม

    2.3 นวัตกรรมชุมชน

  2.4 การจัดการเชิงรุก


3. สื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาแรงงานนอกระบบ ปี 2555 

    3.1 นวัตกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

    3.2 นวัตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มเย็บผ้า

    3.3 แนวคิดสร้างก่อนซ่อม

    3.4 ความเสี่ยงจากการผลิตผ้าทอ 

 

4. สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ปี 2560

5. สื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบการสร้างระบบหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ ปี 2560 

 

6. สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานและพื้นที่ต้นแบบ : ความเป็นองค์กรแรงงานนอกระบบ

 

หากท่านใดสนใจสื่อสามารถดาว์นโหลดไฟล์สำหรับนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ค่ะ