ประกันสังคม ม.40

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข ผู้ประกันตนมาตรา 40

กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

 1. ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วัน/ปี
 2. การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน   ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
 2. รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่  1 วันขึ้นไป  จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วันต่อปี

กรณีทุพพลภาพ

 1. ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน  เป็นระยะเวลา 15 ปี
 2. ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน  ก่อนเป็นผู้ทุพพภาพ จะได้รับสิทธิ 500 บาท/เดือน
 2. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิ 650 บาท/เดือน
 3. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 800 บาท/เืดือน
 4. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 1,000 บาท/เดือน 

กรณีตาย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีตาย สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 และ 2 ปรับเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาท และหากส่งครบ 60 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต ปรับเพิ่มจาก 3,000 บาท เป็น 8,000 บาท

สำหรับทางเลือกที่ 3 ปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น โดยมอบให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการจัดทำประมาณการสถานะกองทุนมาตรา 40 ตามที่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีตาย เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

เงื่อนไขการรับสิทธิ : ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน  ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต

หมายเหตุ 

“อุบัติเหตุ”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดโดยไม่คาดดิดเป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น อุบัตเหตุจากการขนส่ง  การตกหรือล้ม  การจมน้ำ  การสัมผัสความร้อนและสิ่งของที่ร้อน  การสัมผัสสารพิษ  การถูกทำ้ร้าย  การดำเนินการตามกฎหมายและการปฏิบัติการสงคราม  การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ  ภัยธรรมชาติจากฟ้าผ่า  แผ่นดินไหว เป็นต้น

** ยกเว้น  กรณีอุบัติเหตุ  ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต


 

กรณีชราภาพ  (รับเงินบำเหน็จ) : ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืนทั้งหมด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 2. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้่

 1. ผู้ประกันตน
 2. กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตามยก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ดังนี้
 • สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่าๆ กัน  
 • กรณีไม่มีผู้มีสิทธิตามข้อ 2.1 ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

1. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ.2554 (มาตรา 40) 

ประกันสังคม ม.40

2. พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 

ประกันสังคม ม.40 ขยายอายุผู้ประกันตน

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม  

https://www.sso.go.th/wpr/