บุคลากร

บุคลากรสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่โครงการภายใต้การสมาคมฯ

1. เจ้าหน้าที่โครงการ ภายใต้สมาคมฯ ณ ปัจจุบัน

1.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” ระยะที่ 3 ปี 2563-2564 

  • นางอรพิน           วิมลภูษิต              ผู้จัดการโครงการฯ
  • นายยุคนธร         พรมเดช               ผู้ประสานงานโครงการฯ 
  • นางสาวระวีวรรณ  ไชยกัน                เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีโครงการ
  • นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิลัย                 เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

1.2 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564-2565

  • นางสาววรกมล     ไชยกัน                ผู้รับผิดชอบโครงการฯ