บุคลากร

บุคลากรสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่โครงการภายใต้การสมาคมฯ

  • นางอรพิน           วิมลภูษิต              ผู้จัดการโครงการฯ
  • นายยุคนธร         พรมเดช               ผู้ประสานงานโครงการฯ 
  • นางสาววรกมล     ไชยกัน                ผู้ประสานงานโครงการฯ
  • นางสาวระวีวรรณ  ไชยกัน                เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีโครงการฯ
  • นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิลัย                 เจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ