บุคลากร

บุคลากรสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่โครงการภายใต้การสมาคมฯ

1.เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางอรพิน                      วิมลภูษิต                       ผู้จัดการสมาคมฯ

นางสาวระวีวรรณ           ไชยกัน                          เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ

 

2. เจ้าหน้าที่โครงการ ภายใต้สมาคมฯ

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

นางอรพิน  วิมลภูษิต นางสาวอำไพ  เกตุสถิตย์
นางสาวพิมลสุดา  ปัญญารังษี นายสุวัฒน์ชัย  สวัสดิผล
นางสาวมะลิวัลย์  ปัญญาทอง นางสาววนพร  คมชัย
นายยุคนธร  พรมเดช นางสาวประภาพร  อภิชัย
นางสาวยุรี  แก้วชูช่วง

 

2.2 โครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงาน

นางอรพิน  วิมลภูษิต นางนุชนารถ  นาคขำ
นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิลัย นางสาวระวีวรรณ  ไชยกัน
นางสาวพิมลสุดา  ปัญญารังษี

 

2.3 โครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลและพัฒนากระบวนการเชิงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ

แรงงานนอกระบบ

นางอรพิน  วิมลภูษิต นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิลัย
นางสาวระวีวรรณ  ไชยกัน นางสาวพิมลสุดา  ปัญญารังษี

 

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์”

นางอรพิน  วิมลภูษิต นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิลัย
นางสาวระวีวรรณ  ไชยกัน นางสาวพิมลสุดา  ปัญญารังษี