คลิปวิดีโอแรงงานนอกระบบ

1. ความเป็นมาของแรงงานนอกระบบ

 

2.  งานสมัชชาแรงงานนอกระบบ

3. สมัชชาแรงงานนอกระบบ

4. สมัชชาแรงงานนอกระบบ 2