คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้