นโยบาย/กฎหมาย

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

                 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของแรงงานนอกระบบเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเบื้องต้น  6 นโยบาย ได้แก่

(1) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

(2) ประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ มาตรา 40 ภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2556 และฉบับ พ.ศ. 2558

(3) พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

(4) การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(5) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

(6) ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอบรรจุวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ