ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในและเสริมพลังโครงการพัฒนากลไกและนโยบายฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563