การนิเทศติดตามฯ การจัดการตนเองและสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสุข ลดทุกข์ พื้นที่ จ.เชียงใหม่

😍😍😍กิจกรรมสร้างสุข ลดทุกข์ จ.เชียงใหม่…เน้นกระบวนการติดตาม เสริมกำลังใจ และทบทวนวิเคราะห์แผนการจัดการตนเองเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในเดือนต่อไป…ชัดเจน เข้าใจ และตรงประเด็น…🎯🎯🎯
 
💛💚💜หลังจากที่ทีมเชียงใหม่ทั้ง อ.เมือง อ.หางดง ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561…โดยใช้แผนการจัดการตนเองที่ได้วิเคราะห์ด้านสาเหตุของความกังวลใจ สิ่งกีดขวาง สิ่งแวดล้อมเอื้อ และการกำหนดบันไดชีวิตในแต่ละเดือน..หลังจาก 1 เดือนที่ทุกคนได้เริ่มปฏิบัติตนให้สามารถชนะใจตนเองได้ ในเรื่องสุขภาพ และการจัดการเวลา พบว่า…ผู้นำสามารถปรับเปลีี่ยนวิธีคิด และวิธีการปรับพฤติกรรมตามแผนงานที่กำหนด…🌼🌼🌼
 
🌷🌷🌷ขณะเดียวกันพบว่า จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตนเองจะทำให้คนในครอบครัว เช่น สามี/ภรรยา พ่อ/แม่ ลูก/หลาน และเพื่อนร่วมงาน เริ่มเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกันในระดับครอบครัวมากขึ้น…เนื่องจากความมุ่งมั่นพยายามของตัวผู้นำที่พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองและขยายผลไปยังคนรอบข้าง..ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในระยะเริ่มต้นโครงการฯ…ทางโครงการฯ จึงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ตามที่วางแผนร่วมกันคะ…เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถชนะใจตนเองได้คะ…สู้ๆๆ👍👍