ติดต่อสมาคม

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA)

โครงการเชียงใหม่วิวเพลส 2 เลขที่ B-04 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร 053 200 208
อีเมล์ sadathai.org@gmail.com
Facebook: sadathailand
Web site: www.sadathai.org