ระดับความสุขและศักยภาพของผู้นำแรงงาน ปีที่ 1

😀😍⭐️ ทำไมต้อง “สร้างสุข ลดทุกข์”??…หลังจากที่โครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2557-2559 จนถึงปี 2560-2562..พบว่า ผู้นำที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 169 คน จากกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบ จาก 9 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ ขอนแก่น สุพรรณบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ สงขลา และสมาพันธ์แรงงานฟอร์ด มาสด้า จ.ระยองและชลบุรี …5 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก และใต้..รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ที่โครงการฯ ได้เข้าไปหนุนเสริมกระบวนการทำงานในพื้นที่ร่วมกับผู้นำโครงการฯ ให้มีศักยภาพที่หลากหลายและมีความสุขเพิ่มขึ้น….
 
🏆🌺😍 หลายคนคงสงสัยว่า!!?? โครงการฯ รู้ได้อย่างไรว่าผู้นำมีศักยภาพและความสุขเพิ่มขึ้น ??…วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ…สรุปค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินศักยภาพตนเองของผู้นำแรงงาน คือ 66.05 ส่วนค่าเฉลี่ยผลการวัดความสุขของผู้นำแรงงาน คือ 69.28…ซึ่งผลการคิดค่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ ปีที่ 1 …จัดทำโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และคณะทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562…

Categories: คลังความรู้