คู่มือและแบบสัมภาษณ์/สอบถามสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานและความรอบรู้ของแรงงานนอกระบบ และคู่มือแอพพลิเคชั่น (Application) ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

Categories: คลังความรู้,คู่มือ